AGB's

Algemene voorwaarden voor het hotelaccommodatiecontract (AGBH) Stoll's Hotel Alpina OHG

1 TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de verhuur van hotelkamers voor accommodatie en alle andere diensten en leveringen die het hotel in dit verband voor de klant verricht (hotelaccommodatiecontract). De term "hotelaccommodatiecontract" omvat en vervangt de volgende termen: accommodatie, gastenverblijf, hotel, hotelkamercontract.

1.2 Voor het onder- of opnieuw verhuren van de gehuurde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan accommodatie is de voorafgaande toestemming van het hotel in tekstvorm vereist, waarbij van § 540 lid 1 zin 2 BGB wordt afgezien, tenzij de klant een consument is.

1.3 Algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.

2 CONCLUSIE VAN CONTRACT, PARTNER, BEPERKING VAN BEPERKINGEN

2.1 Contractuele partners zijn het hotel en de klant. Het contract komt tot stand wanneer het hotel de aanvraag van de klant accepteert.

2.2 Alle vorderingen tegen het hotel verjaren een jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn. Dit geldt niet voor schadeclaims en andere claims als deze zijn gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door het hotel.

3 ACCOMMODATIEOVEREENKOMST

3.1 Indien een kamer, suite of appartement is besteld en bevestigd, is er een accommodatieovereenkomst tot stand gekomen. Voor mondelinge boekingen, in het bijzonder telefonische boekingen, wordt ook een juridisch bindende overeenkomst gesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

3.2 Het sluiten van het accommodatiecontract verplicht beide contractpartijen tot nakoming van het contract. De eigenaar van de accommodatie is verplicht de geboekte accommodatie voor de overeengekomen periode ter beschikking te stellen. De gast moet de overnachtingsprijs betalen zoals contractueel overeengekomen.

3.3 Een eenzijdige, kosteloze herroeping door de gast van een bindende boeking is principieel uitgesloten indien de gast de geboekte accommodatie om redenen die in zijn risicosfeer liggen (uitzondering: overmacht) niet kan gebruiken.

3.4 Indien de gast zich toch terugtrekt uit het contract, is hij verplicht de overeengekomen of gebruikelijke prijs te betalen, ongeacht het tijdstip en de reden van de herroeping. De eigenaar van het logiesverstrekkende bedrijf moet echter de gespaarde kosten laten verrekenen met zijn aanspraak. De waarde van de bespaarde kosten wordt erkend tegen een forfaitair tarief van 10% voor overnachtingen met ontbijt en een forfaitair tarief van 20% voor overnachtingen met halfpension.

3.5 De ​​eigenaar van de accommodatie is verplicht een niet gebruikte accommodatie te verhuren en de gemaakte besparing te verrekenen met de door hem gedeclareerde annuleringskosten.

3.6 De eigenaar van het logiesbedrijf moet de gast een vergoeding betalen bij het niet ter beschikking stellen van de geboekte accommodatie waarvoor hij verantwoordelijk is (bijvoorbeeld door overboeking). Alleen in geval van overmacht, zoals natuurrampen, wordt de eigenaar van de accommodatie ontheven van de dienst.

4 DIENSTEN, PRIJZEN, BETALING, VERREKENING

4.1 Het hotel is verplicht de door de klant gereserveerde kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

4.2 De klant is verplicht de door het hotel overeengekomen of geldende prijzen voor aangeboden kamers en voor andere gebruikte diensten te betalen. Dit geldt ook voor diensten die de klant rechtstreeks of via het hotel heeft besteld, die door derden worden geleverd en door het hotel worden betaald.

4.3 De overeengekomen prijzen zijn inclusief de belastingen en lokale heffingen die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Niet inbegrepen zijn lokale belastingen die volgens de lokale wetgeving door de gast verschuldigd zijn, zoals toeristenbelasting. Bij wijziging van de wettelijke omzetbelasting of de invoering, wijziging of afschaffing van lokale belastingen op het prestatieobject na het sluiten van de overeenkomst, worden de prijzen dienovereenkomstig aangepast. In het geval van overeenkomsten met consumenten geldt dit alleen als de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst meer dan vier maanden bedraagt.

4.4 Het hotel kan zijn toestemming geven voor een latere vermindering van het aantal gereserveerde kamers, de hoteldiensten of de verblijfsduur van de klant, zoals gevraagd door de klant, afhankelijk van de prijs van de kamers en / of andere hoteldiensten die stijgen.

4.5 Hotelfacturen zonder vervaldatum zijn betaalbaar binnen tien dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek. Het hotel kan te allen tijde onmiddellijke betaling van opeisbare vorderingen van de klant eisen. Bij wanbetaling door de klant zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Het hotel behoudt zich het recht voor om bewijs te leveren van grotere schade.

4.6 Het hotel heeft het recht om bij het sluiten van de overeenkomst een passende aanbetaling of borg van de klant te vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie. De hoogte van het voorschot en de betalingsdata kunnen schriftelijk in het contract worden overeengekomen. Bij vooruitbetalingen of borgsommen voor pakketreizen blijven de wettelijke bepalingen onaangetast. Bij wanbetaling door de klant zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

4.7 In gerechtvaardigde gevallen, bijv. Achterstallige betaling door de klant of uitbreiding van de omvang van het contract, heeft het hotel het recht om een ​​aanbetaling of borg te doen in de zin van paragraaf 3.6 hierboven of een verhoging van de aanbetaling of borgsom. volledig overeengekomen in het contract, zelfs na het sluiten van het contract tot het begin van het verblijf om de overeengekomen vergoeding te eisen.

4.8 Het hotel heeft ook het recht om aan het begin van en tijdens het verblijf van de klant een redelijke vooruitbetaling of borg in de zin van paragraaf 3.6 hierboven te vragen voor bestaande en toekomstige aanspraken uit het contract, voor zover dit niet reeds in overeenstemming is. met paragraaf 3.6 en / of paragraaf 3.7 hierboven is gedaan.

4.9 De klant kan een onbetwiste of juridisch bindende claim alleen verrekenen met een claim van het hotel.

5 INTREKKING DOOR DE KLANT (ANNULERING, ANNULERING) / NIET GEBRUIKEN VAN HOTELDIENSTEN (NO SHOW)

5.1 De klant kan zich alleen uit het met het hotel gesloten contract terugtrekken als in het contract uitdrukkelijk een herroepingsrecht is overeengekomen, een ander wettelijk herroepingsrecht bestaat of als het hotel uitdrukkelijk akkoord gaat met de annulering van het contract. De instemming met een herroepingsrecht en elke toestemming voor het annuleren van een contract moet in tekstvorm worden gedaan.

5.2 Indien tussen het hotel en de klant een afspraak is gemaakt om zich kosteloos uit de overeenkomst terug te trekken, kan de klant de overeenkomst tot die tijd herroepen zonder dat het hotel aanleiding geeft tot betaling of schadevergoeding. Het herroepingsrecht van de klant vervalt als hij zijn recht om zich terug te trekken uit het hotel voor de afgesproken datum niet uitoefent.

5.3 Indien een herroepingsrecht niet is overeengekomen of reeds is verlopen, bestaat er ook geen wettelijk herroepings- of beëindigingsrecht en als het hotel niet akkoord gaat met een annulering van de overeenkomst, behoudt het hotel het recht op de overeengekomen vergoeding ondanks met behulp van de service. Het hotel moet zowel de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen als de bespaarde kosten bijschrijven. Als de kamers niet aan iemand anders worden verhuurd, kan het hotel een forfaitaire aftrek toepassen voor bespaarde uitgaven. In dit geval is de klant verplicht om voor overnachtingen met ontbijt en voor all-inclusive arrangementen met diensten van derden minimaal 90% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen, voor overnachtingen met halfpension 80%. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat de bovengenoemde claim niet is ontstaan ​​of niet is ontstaan ​​in het vereiste bedrag.

6 INTREKKING DOOR HET HOTEL

6.1 Indien is overeengekomen dat de klant zich binnen een bepaalde periode kosteloos uit het contract kan terugtrekken, heeft het hotel het recht om gedurende deze periode uit het contract te herroepen als er vragen zijn van andere klanten over de contractueel geboekte kamers en de klant op verzoek van het hotel met een redelijke termijn. Het stellen van een deadline doet geen afstand van zijn recht om zich terug te trekken.

6.2 Indien een vooruitbetaling of borgsom overeengekomen of aangevraagd in overeenstemming met paragraaf 3.6 en / of paragraaf 3.7 niet wordt gedaan, zelfs niet nadat een redelijke uitstelperiode die door het hotel is vastgesteld, is verstreken, heeft het hotel ook het recht om zich uit het contract te herroepen.

6.3 Bovendien heeft het hotel het recht om zich buitengewoon uit het contract terug te trekken om een ​​objectief gerechtvaardigde reden, in het bijzonder indien - overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, de nakoming van het contract onmogelijk maken; - kamers of kamers zijn op verwijtbare wijze geboekt met misleidende of valse informatie of met het verhullen van essentiële feiten; De identiteit van de klant, de solvabiliteit of het verblijfsdoel kunnen essentieel zijn; - het hotel gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de goede bedrijfsvoering, de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar zou kunnen brengen, zonder dat dit te wijten is aan de controle of organisatie van het hotel; - het doel of de reden van het verblijf is illegaal; - er is een overtreding van bovengenoemde paragraaf 1.2.

6.4 De gerechtvaardigde intrekking door het hotel rechtvaardigt de aanspraak van de klant op schadevergoeding niet.

7 KAMER BESCHIKBAARHEID, LEVERING EN RETOUR

7.1 De klant heeft geen recht op het ter beschikking stellen van bepaalde kamers, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

7.2 Geboekte kamers staan ​​vanaf 15 uur op de afgesproken aankomstdatum voor de klant ter beschikking. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid.

7.3 Kamers dienen op de afgesproken vertrekdatum om 11 uur te zijn verlaten en ter beschikking van het hotel te zijn gesteld. Daarna kan het hotel, als gevolg van het laattijdig verlaten van de kamer, 00% van de volledige accommodatieprijs (catalogusprijs) in rekening brengen voor gebruik buiten het contract tot 15:00 uur, 50% vanaf 15:00 uur. Dit rechtvaardigt geen contractuele aanspraken van de klant. Het staat hem vrij te bewijzen dat het hotel geen of aanzienlijk lagere aanspraak op gebruiksvergoeding heeft.

8 AANSPRAKELIJKHEID VAN HET HOTEL

8.1 Het hotel is aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid waarvoor het verantwoordelijk is. Bovendien is het aansprakelijk voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door het hotel of een opzettelijke of nalatige schending van typische contractuele verplichtingen door het hotel. Een plichtsverzuim door het hotel is gelijk aan dat van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij anders geregeld in dit artikel 7. Mochten er storingen of tekortkomingen optreden in de dienstverlening van het hotel, dan zal het hotel trachten de situatie te verhelpen zodra het hiervan op de hoogte wordt gesteld of bij onmiddellijke klacht van de klant. De klant is verplicht om het redelijke te doen om de storing te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

8.2 Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor binnengebrachte zaken volgens de wettelijke bepalingen. Het hotel raadt aan om de hotelkluis te gebruiken. Indien de gast geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan € 800 of andere zaken met een waarde van meer dan € 3.500 wil inbrengen, is hiervoor een aparte bewaarovereenkomst met het hotel vereist.

8.3 Voor zover de klant, ook tegen betaling, een parkeerplaats in de garages / carports van het hotel of op de parkeerplaats van het hotel ter beschikking wordt gesteld, vormt dit geen bewaringscontract. In het geval van verlies of schade aan voertuigen die geparkeerd of gemanoeuvreerd zijn op het hotelterrein en hun inhoud, is het hotel alleen aansprakelijk in overeenstemming met paragraaf 7.1, zinnen 1 tot 4 hierboven.

8.4 Wekdienst wordt door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Berichten, post en bezorging van goederen voor gasten worden met zorg behandeld. Het hotel zal dit tegen betaling bezorgen, opslaan en - op verzoek - doorsturen. Het hotel is alleen aansprakelijk in overeenstemming met sectie 7.1, zinnen 1 tot en met 4 hierboven.

9 SLOTBEPALINGEN

9.1 Wijzigingen van en aanvullingen op het contract, de acceptatie van sollicitaties of deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.

9.2 De plaats van uitvoering en betaling en de exclusieve bevoegde rechtbank - ook voor geschillen over cheques en wissels - is de zetel van het hotel bij commerciële transacties. Als een contractpartner voldoet aan de vereisten van sectie 38 (2) ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de plaats van jurisdictie de zetel van het hotel.

9.3 Duits recht is van toepassing. De toepassing van het VN-kooprecht en het wetsconflict is uitgesloten.

9.4 Indien individuele bepalingen van deze algemene voorwaarden onwerkzaam of nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

 

 

Algemene voorwaarden (AV) voor
"Stoll's Hotel Alpina" - tegoedbonnen

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vouchers die worden uitgegeven door Stoll's Hotel Alpina oHG, Ulmenweg 14-16, 83471 Schönau am Königssee. Indien er voor individuele vouchertypes bijzondere voorwaarden gelden, hebben deze voorrang op deze ″ Algemene Voorwaarden ″.

2. PRIVACYBELEID

We gebruiken persoonsgegevens alleen om contracten af ​​te handelen. Het wordt alleen voor andere doeleinden gebruikt als de betrokkene toestemming heeft gegeven of als er een wettelijke uitzondering is.

3. PLAATS VAN RECHTSGEBIED, RECHTSKEUZE

De bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen is de zetel van Stoll's Hotel Alpina. Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.

4. KLACHTEN BIJ AANKOOP OF UITWISSELING

Klachten over de aankoop of omwisseling van een tegoedbon dienen binnen 14 dagen na aankoop of omwisseling te gebeuren om de mogelijkheid tot tracering alsnog te kunnen garanderen. Klachten vanaf 14 dagen na aankoop of omruiling worden niet meer erkend (zie annuleringsvoorwaarden).

5. GELDIGHEIDSDUUR

Vouchers zijn geldig in de periode die wordt afgedrukt of (in het geval van elektronische vouchers) elektronisch wordt verzonden. Als er geen periode is vermeld, zijn de vouchers 3 jaar geldig. Een verlenging van de geldigheidsduur kan alleen schriftelijk worden overwogen en we dienen vooraf contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld per e-mail.

6. VERLOSSING

Vouchers kunnen worden ingewisseld voor alle hoteldiensten en zijn overdraagbaar. Een contante betaling is echter niet mogelijk; Verandering kan niet worden gegeven. U kunt de voucher alleen bij aankomst bij de receptie op uw gastaccount crediteren of verzilveren met een geldig nummer. Stoll's Hotel Alpina aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die voortvloeien uit een wijziging in de samenstelling van de aangesloten partners. Eventueel resterend tegoed wordt overgedragen en kan bij uw volgende verblijf worden ingewisseld.

7. IN AANMERKING KOMEN

Stoll's Hotel Alpina is niet verplicht om de autorisatie van een voucher-inwisselaar te controleren, behalve het controleren van de geldigheid van de voucher. De eigenaar van de voucher moet er dus voor zorgen dat de voucher niet in de controle komt van onbevoegde derden en ons direct informeren als er tenminste de mogelijkheid bestaat dat dit toch is gebeurd. Voor een tegoedbon die is ingewisseld door een onbevoegde persoon, is artikel 793 (1) zin 2 BGB van overeenkomstige toepassing.

8. VERVULLING

Bij het kopen of inwisselen van een voucher is de plaats van uitvoering de zetel van Stoll's Hotel Alpina op het moment van aankoop / omwisseling. Bij het verzenden van een tegoedbon die niet elektronisch maar in belichaamde vorm naar de inwisselaar wordt verzonden, het risico van onopzettelijk verlies en het risico van verlies van de verzonden tegoedbon in overeenstemming met § 447 BGB bij levering aan de persoon of instelling die de verzending moet uitvoeren wordt overgedragen aan de koper of instelling. Verlosser voorbij.

9. MEERDERE OPLOSSING

Een oneigenlijke of meervoudige inwisseling van een groene aankoopbon wordt vervolgd. Dit omvat uitdrukkelijk ook pogingen tot ongepaste of meervoudige inwisseling.

Volg ons